«Nou pa la kouma leader mais patriot morisyen»

Jan 27, 2017, 12:15 PM

Le leader du PTr, Navin Ramgoolam: «Monn particip dan sa lamars la entan ki citoyen pu protesté kont sa viol ki ena de la démocrati la. En plis Bhadain ine fer bann déklarasyon grav é ine dir ki ena enn mafia oker gouvernman. Li drol ki Bérenger ine truv bann exkiz banal pu pa vini.»